King Salmon Sashimi, soy glaze, uzu vin, and figs

August 9, 2014

king-salmon-montereyKing Salmon Sashimi, soy glaze, uzu vin, and figs