Barbecue ramen, eel, soft egg, furikake, sunomono.

March 28, 2015

barbecue-ramenBarbecue ramen, eel, soft egg, furikake, sunomono.